ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดพิธีปิด “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”

ufa

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/2 มุ่งหวังผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มกราคม 2564) ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ปิดการฝึกโครงการ พระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง” รุ่นที่ 2/2 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการ จำนวน 147 คน

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการเตรียมความพร้อม ให้แก่ผู้ต้องขัง ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง”

ทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2 เป็นการประยุกต์ ใช้ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้น โคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการ ได้ในทุกเรื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน พื้นฐานความคิด

การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหา ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถ พึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก สำหรับการฝึกโครงการ พระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง” ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2

นี้มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 147 คน ซึ่งกำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11-24 มกราคม 2564 เป็นเวลา 14 วัน โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2

การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบ แนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้น โคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม

การสร้างพื้นที่ จำลอง และวางแผน การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น อีกทั้งการปฏิบัติ ในพื้นที่จริง มีขนาด 155 ตารางเมตร

ตามทฤษฎีใหม่ และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้พ้นโทษสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมได้

และเมื่อหลังจากที่ผู้ต้องขัง ได้พ้นโทษแล้ว ยังสามารถจะนำไปดำเนินการ ในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ

ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดี ของสังคม และประเทศชาติต่อไป

ufabet

Chiang Mai Women Correctional Institution Held the closing ceremony of the Royal Project training

The 2/2 “Khok Nong Na of Kindness and Hope”  aims that inmates can rely on themselves and help others.

When the punishment went outside When this morning (25 January 2021) Chiang Mai Women Correctional Institution Governor of Chiang Mai Province

Preside over Close the training of the Royal Project “Khok Nong Na of Kindness and Hope”, Class 2/2,

with a certificate For 147 people who have completed the project Which the said project Is a preparation project

For inmates To receive a royal pardon Caused by His Majesty’s grace Inconceivably His Majesty Phra Wachiraklao Chao Yu Hua Royal

Project “Khok Nong Na of kindness and hope” The Chiang Mai Women’s Correctional Institution, version 2/2,

is an application of the new theory in the form of villagers, Khok Khok, Nong, Nong, rice farmers to create a new model of agriculture In a small area

Can perform In all matters Including focus on modification Basic ideas, discipline, action As well as problem solving In real situations

So that inmates can rely on themselves and help others Suffered When the punishment went outside For the practice of the Royal Project

“Khok Nong Na of Kindness and Hope”, the 2/2 of the Chiang Mai Women Correctional Institution has 147 people.

Which defines training Between 11 – 24 January 2021 for 14 days by dividing the training into 3 steps, which are: Step 1,

self-reliance training with theory. Sufficiency Economy Step 2 Converting Sufficiency Economy Theory Into action,

consisting of concept design for small space management Application of new theories of villagers using Khok to dig Nong,

farming according to social landscape, creating a model area, and planning three afforestation, 4 benefits for living, eating, eating,

and relaxing. The actual area is 155 square meters, according to the new theory and the third stage. However, from the past performance The punishment can be self-reliant.

According to the sufficiency economy guidelines and new theories,

both able to help people Can be useful to participate And when after the inmates Has been released

Can also be carried out In the area according to their own domicile Which is the continuation of the royal wishes His Majesty

In the continuation and maintenance of the project due to the various initiatives of the King The Royal Pati Besorn Maha Bhumibol Adulyadej the

Great Borommanatbophit by transferring knowledge and understanding to the people to improve their lives.

Better living And help to develop the country To progress Ready to be a good citizen of society and the nation.

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *